Skip to content

Zpracování osobních údajů

Prohlášení ke GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.rehamyst.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.
 3. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 4. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupuji podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.
 5. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
 6. Obsah a účel dokumentu
 7. Správce osobních údajů – kontaktní údaje
 • Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám
 1. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje
 2. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 3. Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

__________________________________________________________________________

 1. Správce osobních údajů – kontaktní údaje

Mgr. Michaela Havlíčková

IČ:                              88547990

Sídlo:                          Za vokovickou vozovnou 364/15,

E-mail:                        havlickova.michaela@gmail.com

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Úřad městské části Praha 6

(v dalším textu již jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách nebo objednávkového formuláře zasílaného e-mailem, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v komunikačních aplikacích).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, resp. v případě objednávání a poskytování služby si sami volíte, zda o službu máte zájem a poskytnete údaje potřebné pro její realizaci. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 1. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

jméno, příjmení, titul, adresu, e-mail, telefon, IČ (pokud objednáváte jako podnikající fyzická osoba), datum narození, údaj o dosaženém vzdělání – název školy (vztahující se k požadovanému vzdělání) a rok absolvování, zaměstnání (fyzioterapeut/lékař), údaje o absolvovaných kurzech, údaje týkající se splnění případných dalších podmínek účasti v mém kurzu (jde-li o osobní údaje), fotografie a videozáznamy Vaší osoby, údaj o tom, jaký kurz jste si u mě objednali a jaký jste absolvovali. K jakým účelům a na základě jakého právního titulu tyto osobní údaje zpracovávám, se dočtete v dalším textu níže.

 1. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Nařizuje-li tak platný právní předpis nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy a takový údaj mi poskytnete, pak zpracovávám i údaj o tom, zda máte platné očkování proti COVID-19, prodělali jste tuto nemoc anebo máte negativní test.

 

 1. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje
 2. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s Vámi mohla uzavřít smlouvu o poskytování služeb a dodat(realizovat) Vám Vámi objednané služby (živý nebo online kurz) a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresu, e-mail, telefon, IČ (pokud objednáváte jako podnikající fyzická osoba), datum narození, údaj o dosaženém vzdělání – název školy (vztahující se k požadovanému vzdělání) a rok absolvování, zaměstnání (fyzioterapeut/lékař), údaje o absolvovaných kurzech (jiných než na který se ke mně hlásíte), údaje týkající se splnění případných dalších podmínek účasti v mém kurzu (jde-li o osobní údaje), údaj o tom, jaký kurz jste si u mě objednali a jaký jste absolvovali. Pod tento účel spadá i zpracování údajů předaných v souvislosti s Vaším předběžným zájmem o kurz. Tedy situace, kdy vyplníte tzv. předobjednávku a já Vás pak kontaktuji, když vypíšu termín kurzu.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. 

 1. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresu, e-mail, telefon, IČ (pokud objednáváte jako podnikající fyzická osoba), údaj o tom, jaký kurz jste u mě objednali a absolvovali (tj. údaj o poskytnuté službě).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 1. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informuji o oprávněném zájmu, pro který osobní údaje zpracovávám:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený nebo odpovědí na e-mail, kde jednoduše do předmětu nebo textu nepíšete „nezasílat“ nebo obdobný text.
 1. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Na webových stránkách zveřejňuji seznam absolventů mých kurzů s uvedením jména, příjmení, titulu, kontaktního údaje (dle volby absolventa e-mail nebo telefon nebo obojí), a údaj o tom, se kterou zdravotní pojišťovnou mají uzavřenou smlouvu. Tyto údaje zveřejňuji pouze na základě předchozího souhlasu absolventa.

Pouze na základě Vašeho souhlasu zveřejním Vaši referenci ke kurzu, pokud by obsahovala Vaše osobní údaje. A pouze na základě Vašeho souhlasu zveřejním na svých webových stránkách nebo propagačních materiálech fotografii nebo videozáznam z konání kurzu, kde budete jednoznačně poznatelní.

Pokud zatím nejste mým klientem a máte zájem o zasílání mé aktuální a chystané nabídky služeb a produktů a souvisejících informací nebo novinek a tipů, budu k tomu také potřebovat Váš souhlas. 

Před tím, než mi souhlas udělíte, budu Vás informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 1. Zpracování zvláštních kategorií údajů

Předáte-li mi údaj o tom, zda máte platné očkování proti COVID-19, prodělali jste tuto nemoc anebo máte negativní test, budu tyto osobní údaje zpracovávat ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, k prokázání splnění povinností stanovených v této oblasti platným právním předpisem nebo rozhodnutím/opatřením orgánu veřejné správy. Údaje mohu zpracovávat i na základě Vašeho výslovného souhlasu.

 1. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Aktuálně nepředávám osobní údaje ke zpracování žádným dalším osobám.

Osobní údaje budou však budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 1. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 2. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 1. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 1. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu havlickova.michaela@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšu v článku VI. Jen si dovolím upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.rehamyst.cz/ochrana-osobnich-udaju. Toto znění je účinné od 29.11.2021.