Skip to content

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí návštěvníci webových stránek www.rehamyst.cz,

na následujících stránkách jsem pro Vás shrnula všechny důležité právní informace týkající se objednávání a realizace „živých“ kurzů a webinářů (online kurzů, tj. kurzů v elektronické podobě) nabízených na mých webových stránkách www.rehamyst.cz (dále jen „Web“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než si objednáte živý nebo online kurz, tedy než odešlete vyplněný objednávkový formulář přes Web nebo e-mailem. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž potvrzujete i svůj souhlas s VOP, a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkuji Vám za čas, který věnujete jejich pročtení.

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdím přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou se mnou anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to VOP nebo zákon umožňují. Ve VOP najdete i popis postupu uzavírání smlouvy (podrobnosti v článku III. VOP).
 • Dodací podmínky – v článku V. zjistíte, jakým způsobem zajišťuji dodání/realizaci Kurzů. Najdete zde i storno podmínky.
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu u mých Kurzů, zjistíte v článku VII.
 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě reklamace, v článku VIII. najdete podrobný popis, jak postupovat a informace o Vašich nárocích.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej živých kurzů i online kurzů (společně dále jen „Kurzy“) přes webové rozhraní nebo e-mailovou komunikaci. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci Kurzů.

Samotný nákup Kurzů, počínaje jejich objednávkou a proces uzavření Smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Poskytování živých kurzů a online kurzů přenášených v přímém přenosu a umožňující přímou interakci probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na Webu nebo vyplněným formulářem, který Vám zašlu do e-mailu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

 

 1. Základní údaje o mně
 2. Důležité pojmy

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

 1. Jak je to s cenou Kurzů a jak se platí
 2. Jakým způsobem Vám budou Kurzy dodány
 3. Technické požadavky u online Kurzů, autorská práva

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 2. Závěrem

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Mgr. Michaela Havlíčková

IČ:                                          88547990

Sídlo:                                    Za vokovickou vozovnou 364/15,

E-mail:                                 havlickova.michaela@gmail.com

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku, úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Úřad městské části Praha 6

Nejsem plátce DPH

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailové komunikace se mnou uzavře Smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Kurzů. Jako Kupujícího v dalším textu označuji klienta, který přes webové rozhraní nebo e-mailovou komunikaci objedná živý kurz nebo online kurz vysílaný v přímém přenosu a uzavře se mnou Smlouvu.

Vzhledem k tomu, že není-li výslovně uvedeno jinak, jsou Kurzy určené pouze pro osoby s dosaženou odbornou způsobilostí a jejich obsah je určený k dalšímu využití v jejich odborné praxi, předpokládám, že typickým Kupujícím bude podnikající fyzická osoba nebo podnikající právnická osoba (která bude pravděpodobně pořizovat Kurz pro svého pracovníka). Kupujícím může však být i Spotřebitel.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba, pak uvedením svého IČ do objednávky potvrzujete, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. NABÍDKA KURZŮ: Nabídku Kurzů najdete přímo na Webu. Tam jsou jednak Kurzy, u kterých je již jistý termín konání, tak Kurzy, kde ještě není termín vypsaný, ale můžete předběžně projevit svůj zájem a já Vás následně budu informovat o tom, že termín je již vypsaný (a poté se rozhodnete, zda Kurz i objednáte).
 2. POPIS KURZŮ: Na Webu naleznete podrobný popis nabízených Kurzů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny, jaký přínos od nich můžete očekávat. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. PODMÍNKY PRO ÚČAST V KURZU: Vzhledem k tomu, že nabízím odborné Kurzy, zpravidla je podmínkou účasti (a tedy i potvrzení Vaší objednávky) i předchozí dosažení konkrétní odborné, případně i specializované způsobilosti. Podmínkou účasti může být i předchozí absolvování některého z ostatních mých Kurzů. To zejména v případě, kdy na sebe jednotlivé Kurzy navazují.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – podmínky pro účast v Kurzu: Prosím věnujte pozornost podmínkám pro účast v Kurzu a pokud je v době objednávání nesplňujete, Kurz neobjednávejte. Dále upozorňuji, že podmínky pro účast v Kurzu musí splnit i náhradník, kterého byste případně vysílali na Kurz místo sebe, pokud byste se například ze zdravotních důvodů nemohli účastnit.

 1. OBJEDNÁNÍ KURZŮ

4.1. OBJEDNÁVÁNÍ PŘES WEBOVÝ FORMULÁŘ: Pro objednání přes Web slouží objednávkový formulář, kde vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, adresu, e-mail, telefon), IČ (pokud neobjednáváte jako Spotřebitel), datum narození, údaj o dosaženém vzdělání – název školy (vztahující se k požadovanému vzdělání) a rok absolvování, zaměstnání (fyzioterapeut/lékař), 4 nejvýznamnější absolvované kurzy, informaci o splnění dalších podmínek účasti v Kurzu (jsou-li u Kurzu uvedeny). Je-li Kupujícím právnická osoba, uvede své kontaktní údaje, IČ a dále údaje specifikované v předchozí větě o osobě, která se Kurzu bude účastnit. Dále se vždy uvede objednávaný Kurz (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní, resp. kliknutím na daný Kurz nebo uvedení jeho názvu do příslušného políčka objednávky).

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.  Kliknutím na tlačítko pod objednávkovým formulářem odešlete závaznou poptávku.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na Webu Vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Po přijetí objednávkového formuláře zkontroluji údaje vyplněné ve formuláři a splnění podmínek pro účast v Kurzu. Budou-li podmínky splněny a kapacita v Kurzu ještě neobsazená, zašlu Vám e-mail s potvrzením objednávky a fakturu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

4.2. OBJEDNÁVÁNÍ E-MAILEM: Při objednávání prostřednictvím e-mailu vyplňujete stejné údaje, jaké jsou uvedené v odst. 4.1. VOP, jen přímo do formuláře, který Vám zašlu. Formulář Vám zašlu na základě Vámi projeveného zájmu o konkrétní Kurz. Týká se to i případů, kdy je na Webu informace o tom, že se nějaký Kurz teprve chystá a máte možnost se nechat zapsat do seznamu zájemců o Kurz. Jakmile vypíšu konkrétní termín, posílám Vám pak o tom informaci a pokud zájem potvrdíte, pak zasílám objednávkový formulář k vyplnění.

O přijetí vyplněného objednávkového formuláře Vás budu informovat e-mailem a i při tomto způsobu objednávky proběhne kontrola údajů a kontrola splnění podmínek pro účast. Budou-li podmínky splněny a kapacita Kurzu již nebude obsazená, zašlu Vám e-mail s potvrzením objednávky. Jeho součástí bude i vystavená faktura. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři je Smlouva uzavřena.

 1. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.
 2. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 3. Objednávat Kurzy je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu nebo e-mailu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

 1. JAK JE TO S CENOU KURZŮ A JAK SE PLATÍ
 2. Cena je uvedena vždy u každého Kurzu přímo v popisu na Webu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Na Webu je uvedeno, co vše je v ceně zahrnuto (například studijní materiály, občerstvení).
 3. Sjednanou cenou je cena uvedená u Kurzu na Webu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud byste objednávali Kurz na základě projevení předběžného zájmu a cena nebyla uvedená na Webu, bude uvedená v e-mailu, ve kterém Vás budu informovat o vypsání kurzu a možnosti se na něj závazně přihlásit. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu nebo v e-mailu zmíněném v předchozí větě (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Kurz dodat. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám kurz dodat, resp. umožnit účast až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 5. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit pouze bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet. Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.
 6. SPLATNOST CENY: Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Splatnost je obvykle do 1 měsíce od přijetí objednávky, případně přiměřeně kratší, pokud Kurz objednáváte méně než měsíc před jeho konáním. Vždy je ovšem nutné, aby byla platba připsána na můj účet nejpozději 1 pracovní den před konáním Kurzu, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Nebude-li cena včas uhrazena, nebudete se moci Kurzu zúčastnit. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU KURZY DODÁNY
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurzy Vám budou dodány dle podmínek uvedených v popisu Kurzu na Webu, popřípadě individuálně sjednaných. Přímo v popisu Kurzu najdete zejména informaci o datu a místu konání živého kurzu a o zaslání odkazu na vysílací stránku online kurzu a případně i technické požadavky na připojení se a průběh Kurzu. Kupující má právo absolvovat Kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny za Kurz a splnění potřebné odborné nebo specializované způsobilosti a dalších podmínek stanovených pro účast v Kurzu, a to včetně splnění podmínek pro účast na Kurzu stanovených případnými epidemiologickými opatřeními (např. předložení uznávaného certifikátu o absolvování testu na onemocnění s negativním výsledkem, prodělané nemoci, platném očkování). Jako Prodávající jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky Kurzu, např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsem povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávající tím nejsou dotčeny. Odpovídám za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel Kurzu. Upozorňuji, že Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců, je-li to uvedeno v popisu Kurzu na Webu. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat. Za zásah vyšší moci je považováno i epidemiologické opatření omezující počet účastníků na Kurzu, stanovující podmínky pro účast tak, že je konkrétní účastníci nemohou naplnit anebo zcela zakazující konání živého kurzu. Je-li to z pohledu charakteru a obsahu živého kurzu možné, jsem oprávněna celý nebo část živého Kurzu nahradit online vysíláním. Pokud by se některý z účastníků nemohl takového online vysílání zúčastnit, obdrží jeho záznam.
 3. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Kurzu se může na místo Kupujícího zúčastnit náhradník v případě, že se z vážných důvodů nemůže zúčastnit Kupující, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu a charakteru Kurzu možné. Jsou-li stanoveny podmínky pro účast v Kurzu, může být náhradníkem pouze osoba, která tyto podmínky splňuje. Pravidla stanovená v následujících odstavcích tohoto článku VOP se vztahují i na náhradníky a Kupující se zavazuje náhradníka s nimi předem seznámit.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ŽIVÉHO KURZU: Kupující je v celém průběhu Kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího Kurz je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním, a to včetně jakékoli újmy na zdraví, stejně jako za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu a v souvislosti s konáním Kurzu.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI NA ŽIVÉM KURZU: Kupující jsou povinni při účasti na Kurzu nenarušovat jeho průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí Kurz je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho poškodil obsah Kurzu, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh Kurzu narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce) nebo nesplní podmínky stanovené pro účast kurzu dle aktuálních epidemiologických opatření (včetně případu, kdy nepředloží stanovené dokumenty/certifikáty, kterými splnění podmínek doloží). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené kupní ceny, a to ani jeho části.
 6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by Kurz byl zrušen z důvodů na mé straně a Vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení Kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní Kurz dle Vašeho výběru či na jiném řešení (zejména účasti náhradníka). Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na Kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 30 dní před zahájením Kurzu, bude vrácena zaplacená cena snížená o 1.000 Kč, v případě zrušení účasti nejpozději 14 dní před zahájením Kurzu bude vráceno 50 % zaplacené kupní ceny a v případě zrušení v době kratší, než 14 dní před zahájením Kurzu je cena nevratná.

 

 1. TECHNICKÉ POŽADAVKY U ONLINE KURZŮ, AUTORSKÁ PRÁVA
 2. Pro účast na online kurzech je nezbytné, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující připojení k internetu, čtení textových a PDF souborů a přehrávání videí. Neodpovídám za nedostupnost online kurzu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení.
 3. Kurzy jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe, případně znalostí, zkušeností a praxe dalších lektorů, kteří povedou Kurzy. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Obsah Kurzů je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit jinak než jeho použitím při výkonu vlastní praxe Kupujícího (nebo náhradníka) nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Obsah Kurzů je určen pro samostudium účastníků a zvyšování nebo prohlubování jejich kvalifikace, není určen k tomu, aby jej účastníci používali v případných svých kurzech, přednáškách, výuce. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 4. ZÁZNAM ONLINE KURZU. Bude-li to uvedeno v popisu Kurzu, bude účastníkům online kurzu poskytnut na omezenou dobu i záznam z Kurzu. Ten bude zpřístupněn zasláním odkazu na stránku nebo úložiště s umístěným záznamem. Záznam bude určený pouze pro účastníka kurzu, a ten není oprávněn umožnit shlédnutí nebo jakékoli užití záznamu třetím osobám. Bude-li záznam umístěný na uzavřené stránce s přístupovými údaji, zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. V případě porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám záznam znepřístupnit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti v čl. V. odst. 5 VOP, protože v případě mých vzdělávacích akcí jde o smlouvu o využití volného času).
 2. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, resp. nejpozději 1 pracovní den před zahájením Kurzu, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od Vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím Vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 3. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925.

 1. Jaké nároky můžete v případě vady požadovat?
 • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) Þ nárok na bezplatné odstranění vady.
 • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně anebo se vyskytne větší počet vad anebo jde o vadu neodstranitelnou Þ nárok na odstoupení od Smlouvy nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny. V případě, že jde o nepodstatné porušení Smlouvy, náleží jen právo na poskytnutí přeměřené slevy z ceny.

Upozorňuji, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez mého souhlasu.

 1. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • pokud byste vadu sami způsobili,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.
 1. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu, co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konci reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bych namítla pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli.

    Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace.

      Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

 

 1. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.

 

 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese uvedené v článku I. VOP.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. ZÁVĚREM

 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky, resp. přílohou e-mailu, kterým Vám zašlu objednávkový formulář, pokud je Smlouva uzavírána pouze prostřednictvím e-mailové komunikace.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 29.11.2021.